top of page

Best Presentation Award

 • Yangyang Wang, Jiangnan University

 • Dingchang Yang, Nanyang Technological University

 • Qimao Gan, The University of Hong Kong

 

Excellent Presentation Award for Graduate Student

 • Yangbo Qiu, Shanghai Jiao Tong University

 • Yuxuan Huang, Columbia University

 • Chen Xi, Tongji University

 • Shenghua Zhou, The University of Hong Kong

 • Zijing MO, Nanyang Technological University

 • Chao Wang, Shanghai Jiao Tong University

 • Yingyao He, Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences

 • Ruyao Chen, Jiangnan University

 • Yukun Qian, Zhejiang University

 • Zhanghui Xie, Guangdong Pharmaceutical University

 • Chenyue Wu, The University of Hong Kong

 • Wenyu Li, Wuhan Institute of Technology

 • Rundao Chen, Zhejiang University

 • Qian Jia, University of St Andrews

 • Yinglin Mai, Guangdong University of Technology

 

Young Membrane Scientist Award

 • Dr. Lu Elfa Peng, The University of Hong Kong

 

Excellent Presentation Award for Postdoc

 • Dr. Pulak Sarkar, The University of Hong Kong

 • Yi Liu, Dalian University of Technology

 • Guiliang Li, Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences

 

Outstanding Contribution Award

 • Dr. Peng-Fei Sun, The University of Hong Kong

 • Dr. Hao Guo, Tsinghua Shenzhen International Graduate School

 • Dr. Ruobin Dai, Tongji University

 

 

Early Career Stars of Separation & Purification Technology

 • Dr. Zhe Yang, The University of Hong Kong

 • Dr. Jianquan Luo, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Science

bottom of page