top of page

Abstract Submission: 
We sincerely invite you to submit abstracts (in English, using the template provided) before March 31, 2023 (submission e-mail:isptgba2023@outlook.com). 

Topics include but are not limited to:

 

Membrane-based Separations (Session Chairs)

 • Reverse Osmosis, Nanofiltration, Microfiltration, Ultrafiltration, and Forward Osmosis (Zhe Yang/ Hao Guo/ Ruobin Dai)

 • Membrane Transport Phenomena and Process Simulation (Weiyi Li/ Li Wang/ Feiyun Sun/ Xianhui Li)

 • Electro-driven Membrane Technology and Ion-exchange Membrane(Yaoming Wang/ Yan Zhao/ Jiangnan Shen)

 • Two-dimensional Membrane Materials and Processes(Yanying Wei/ Kaige Zhou/ Xin Li)

 • Novel Membrane Materials and Processes(Yanshuo Li/ Gongping Liu/ Zhongde Dai)

 • Inorganic Membrane for Gas and Liquid Separations(Yi Liu/ Xuefeng Zhu)

 • Membrane Fabrication and Characterization(Fusheng Pan/ Xuesong Li/ Junyong Zhu)

 • Membrane-based Gas Separations and CO2 Capture(Yatao Zhang/ Heqing Jiang/ Xuerui Wang/ Canghai Ma)

 • Membrane Distillation, Pervaporation, Hydrophobic Membrane, and Processes(Xiaobin Jiang/ Shuangliang Zhao/ Jiahui Shao/ Zhangxin Wang)

 • Integrated Membrane Processes and Membrane Antifouling Strategies (Hongjun Lin/ Shipeng Sun/ Peng-Fei Sun)

 • Membrane-based Water and Energy Applications(Yi Huang/ Xin Tong)

 • Bio-inspired Ion Transport Channel(Shuang Zheng/ Jianquan Luo)

 

Adsorption-based Separations (Session Chairs)

 • Biomass, bioproduct, and bioenergy (Benkun Qi/Ranil Wickramasinghe/Xiaoqing Lin)

 • Adsoption-based Gas Separation and CO2 capture (Chunfei Wu/Jin Shang/Yanguang Chen/Xia Jiang)

 • Resource Recovery (Yu Liu/Chao He/Jianming Pan)

 • Heavy Metal Removal (Chongchen Wang/Zhongying Wang/Jing Xiao)

 • Adsorptive Separation of Hydrocarbons (Linbin Sun/Jin Shang/Zongbi Bao)

 

Green and Sustainable Separation and Purification Technology (Session Chairs)

 • Data Science/Artificial Intelligence for Membrane- and Sorbent-based Separation and Purification Technology (Yongsheng Chen/Xiaonan Wang)

 • Electrochemical Separation (Jinxing Ma/Changyong Zhang/Xiaowei Yang/Xiaogang Hao)

 • Extractive Separations (Qiwei Yang/Joao A. P. Coutinho/Xiaoqing Lin)

 • Ions Separation (Yong Wang/Shihong Lin/Yan Zhao)

 • Crystallization and Evaporation (Xiaobin Jiang/Xin Gao)

 • Advanced Distillation (Xin Gao/Weifeng Shen)

 • Ionic liquid: Novel Separation and Reaction Processes (Jianji Wang/ Hongyan He)

 • Oil/Water Separation (Wangliang Li/Shuang Zheng/Liangliang Dong)

 • Bioseparations toward Bioenergy and Biopharmaceutical Industry (Jianquan Luo /Andrew Zydney/Siavash Darvishmanesh)

 • Advanced Oxidation Technology (Xiyan Xu/Baiwen Ma)

 • 3D printing technology for novel membrane technology and structuring absorbents (Jin Shang/Zhe Yang/Libo Li)

Excellent Doctoral Student Forum

 

Excellent Postdoctoral Forum

bottom of page